top of page

Hard to Survive in Pissouri

Updated: Jul 20, 2021

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣτα πλαίσια των δράσεων μας για υγιή ενασχόληση τω νέων του οργανισμού μας και όχι μόνο αλλά και της ευρύτερης ενασχόλησης των νέων με τον αθλητισμό και τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν μέσα από μια υγιή ενασχόληση, το σωματείο ACPELIA θα διεξαγάγει ένα αγώνα ανταγωνισμού και επιβίωσης στο Πισσούρι κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου υπό στυλ κυπέλλου για να αναπτυχθεί ο Υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων των νέων σε μια υγιή ενασχόληση.


As part of our actions for the healthy involvement of the youth of our organisation, but also the wider involvement of young people with sports and the skills they can acquire through healthy activities, ACPELIA association will conduct a competition and survival activity in Pissouri, during the first fortnight of August, to develop healthy competitiveness between groups of young people through a healthy activity.


Από τις 3 Αυγούστου 2021 και μέχρι όσο κρατήσει σκοπεύουμε να διοργανώσουμε και να στήσουμε μια πίστα με παιχνίδια τύπου survivor με μια πίστα μάχης για παιχνίδια επιβίωσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου της κοινότητας Πισσουρίου. Μέσα από την πίστα με τα παιχνίδια επιβίωση (που είναι εμπνευσμένα από το παιχνίδια επιβίωσης του συγκεκριμένου παιχνιδιού Survivor) θα οργανωθούν συγκεκριμένοι αγώνες με ομάδες που θα λάβουν μέρος και θα βγει συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις ομάδες που θα δηλώσουν μέρος στο παιχνίδι επιβίωσης. Να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες πίστες (2 πίστες για το παιχνίδι των ενηλίκων, άνω των 14) και δύο πίστες για το παιδικό παιχνίδι επιβίωσης (μέχρι 14 χρόνων) θα τις επιβλέπουν δύο γυμναστές που θα αναλάβουν και το στήσιμο των πιστών στο γήπεδο της Κοινότητας μας.

From the 3rd of August 2021 onwards, we intend to organise and set up a ‘battle track’ for survival games in a Survivor-type concept. The activity will continue until the competition lasts and will take place at the football field of Pissouri’s community. Through the survival games track (which will be inspired by the survival games of the corresponding TV game show ‘Survivor’) multiple sprints will be organised with the participating teams and the schedule will be adjusted according to the teams taking part in the survival game. It should be mentioned that the tracks that will be set up (2 tracks for the Adults category games, over 14 and 2 tracks for the Children category games, up to 14 years old) will be supervised by two Physical Instructors, who will undertake the setting up of the tracks in our Community stadium.


Φιλοδοξούμε μέσα από την δημιουργία αυτού του παιχνιδιού επιβίωσης να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους της Κοινότητας μας και της ευρύτερης περιοχής σε μια μοναδική αθλητική δραστηριότητα που φιλοδοξούμε όπως γίνει θεσμός για την Κοινότητα μας και για το Σωματείο μας. Να αναφέρουμε ότι στην συγκεκριμένη δραστηριότητα φιλοδοξούμε όπως έχουμε τουλάχιστον 40 με 50 ομάδες των 5 ατόμων που θα διαγωνίζονται ανά 2 σε ένα αθλητικό διαγωνισμό που θα διαρκέσει ανάλογα με την συμμετοχή των ομάδων από 7 μέχρι 20 μέρες ανάλογα με το πρόγραμμα που θα έχουμε βγάλει. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα γίνονται διαδικτυακά, κάτι που θα ενθαρρύνει την συμμετοχή αρκετών παιδιών, εφήβων και νέων αφού το συγκεκριμένο παιχνίδι επιβίωσης (που θεωρούμε ένα απόλυτα υγιές παιχνίδι διότι δείχνει τις δυνατότητες που μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα από τον αθλητισμό και τον υγιή ανταγωνισμό). Φιλοδοξούμε όπως έχουμε συμμετοχή πέραν από 200 νέων ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες από την Κοινότητα μας και την ευρύτερη περιοχή.

We aspire through the creation of this survival game, to bring the young people of our Community and the wider region together, in a unique sporting activity that we aim in establishing for the long-term, for our Community and our Association. We aim to have at least 40 to 50 teams of 5 people, who will compete in 2, in a sports competition that will last- depending on the participation of the teams- from 7 to 20 days. Teams can participate by applying online, something that will encourage the participation of many children, teenagers and young people. We consider this survival game, a perfectly healthy game because it shows the potential that the human body can reach through sports and healthy competition. We seek to have a participation of more than 200 young people depending on the different categories, from our Community and the wider region.


Εκπαιδευτικές Δεξιότητες και Δεξιότητες αυτοβελτίωσης μέσα από τα παιχνίδια επιβίωσης

Πέραν των όλων όσων έχουμε αναφέρει πιο πάνω αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή την δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τους πιο κάτω 5 άξονες σε σχέση με διαφορετικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν από τους νέους που θα ενασχοληθούν με αυτή την δραστηριότητα και γενικότερα με τα παιχνίδια επιβίωσης.

Educational Skills and Self-Improvement Skills through Survival Games

In addition to the aforementioned, we decided to organise this activity taking into account the following 5 axes in relation to different skills that can be acquired by young people who will engage in this activity and survival games in general.1. Παιχνίδια Επιβίωσης και Αθλητισμός

Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα κάτι που θα είναι πέραν για πέραν ορατό στα παιχνίδια επιβίωσης αλλά και μια πολύτιμη εμπειρία για τους νέους. Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην μετέπειτα ζωή τους. Μέσα από τα παιχνίδια επιβίωσης που θα στηθούν στην πίστα επιβίωσης που θα οργανώσουμε στο γήπεδο της Κοινότητας Πισσουρίου οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια αθλητική και ανταγωνιστική δραστηριότητα που θα τους ανεβάσει την αδρεναλίνη και ταυτόχρονα θα τους δώσει κίνητρα για περαιτέρω άθληση. Ο αθλητισμός και ειδικότερα τα ανταγωνιστικά παιχνίδια επιβίωσης συμβάλλουν επιπλέον και στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού.

1. Survival Games and Sports

Sport for children today is essentially the game of an era where fields as playgrounds have disappeared and there is no longer time, opportunity or even safety for carefree play in the neighborhoods. That is why we must not forget that the main goal of sports needs to be primarily a pleasant activity, something that will more than visible in survival games, but also a valuable experience for young people. Participating in organised sports gives children and young people the opportunity to improve their physical condition and get used to a way of life and exercise that will ideally continue in their later life. Through the survival games that will be set up on the survival track that we will organise at the stadium of Pissouri Community, young people will have the opportunity to take part in a sporting and competitive activity that will raise their adrenaline and at the same time motivate them for further exercise. Sport and in particular competitive survival games also contribute to the development of mobility skills and coordination.
2. Παιχνίδια επιβίωσης και ομαδικότητα μέσα από την οργάνωση των ομάδων.

Μέσω των παιχνιδιών επιβίωσης υπάρχουν διάφορα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καθένας. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η ομαδικότητα η οποία δεν είναι απαραίτητη μόνο κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτά τα παιχνίδια αλλά και στην ζωή τους γενικότερα. Μέσω της ομαδικότητας τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες καλούνται να συνεργαστούν με τους συμπαίκτες τους για να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούν στην ομάδα τους. Επιπλέον μέσω αυτής της ομαδικότητας που προσφέρουν αυτές οι δραστηριότητες αποκτούν ένα πνεύμα συνεργασίας με όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και κοινωνικής τάξης, κάνοντας πέρα την διαφορετικότητα. Στόχος λοιπόν είναι η αρμονική συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με διαφορετικές προσωπικότητες που έχουν ένα κοινό σκοπό. Όπως σε όλα τα ομαδικά αθλήματα έτσι και στα παιχνίδια επιβίωσης διδάσκεται η πειθαρχία και ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες τους αλλά και η ενθάρρυνση μεταξύ τους. Έτσι ακόμη και αν μια ομάδα δεν καταφέρει να κερδίσει το έπαθλο το μόνο που θα μείνει στο τέλος της ημέρας είναι οι φιλίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτές τις δραστηριότητες.

2. Survival games and teamwork through team organization

Through survival games there are various benefits that everyone can gain. One of the most important, is teamwork which is necessary not only during the youth’s participation in these games but also in their lives in general. Through teamwork, children and adults are invited to cooperate with their teammates to bring the best result to their team. In addition, through the teamwork that these activities offer, they acquire a spirit of cooperation with everyone, regardless of color, religion and social class, overcoming diversity. The goal thus, is the harmonious cooperation and interaction between people with different personalities who have a common goal. As in all team sports, so in survival games, discipline and respect for their teammates are taught, as well as encouragement between themselves. So even if a team fails to win the prize, they will be left with the friendships that have been created through these activities.3. Παιχνίδια επιβίωσης + Σώμα υγιή

Πόσες φορές έχουμε ακούσει την έκφραση ‘‘Υγεία πάνω από όλα’’; Η υγεία όμως δεν θεωρείτε μόνο η απουσία μιας νόσου, αλλά και μια κατάσταση πλήρους σωματικής και ψυχικής ευεξίας. Πως μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία μας; Δεν φτάνει μόνο η διατροφή, η σωματική άσκηση παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο για την υγεία. Τα παιχνίδια επιβίωσης πέρα από την ψυχαγωγία και την διασκέδαση σκοπό έχουν την παρακίνηση όλων των ηλικιακών ομάδων να λάβουν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες για την προαγωγή και την προάσπιση της υγείας τους. Με τις ποικίλες ασκήσεις εκγύμνασης που παρέχουν οι δραστηριότητες αυτές όλοι οι αγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αθληθούν και να διαμορφώσουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής μέσα από την άσκηση με γνώμονα πάντοτε με το ρητό του Ισοκράτη:. «Να γυμνάζεις το σώμα, όχι για να αποκτήσεις δύναμη αλλά για την υγεία σου.».

3. Survival games & Healthy body

How many times have we heard the expression "Health above all"? Health can not only be considered as the absence of a disease, but also a state of complete physical and mental well-being. How can we maintain our health? Not only a healthy diet, but also exercise is just as important for your health. Survival games beyond entertainment and fun are intended to motivate all age groups to take part in these activities to promote and protect their health. With the various training exercises provided by these activities, all participants have the opportunity to exercise and form an active lifestyle through exercise always guided by the saying of Isocrates: "Exercise the body, not to gain strength but your health."
4. Παιχνίδια επιβίωσης και θέληση.

Επιβίωση μία λέξη που γίνετε πράξη καθημερινά στις ζωές όλον μας αφού η ίδια η ζωή είναι ένας δρόμος επιβίωσης. Πέραν της επιβίωσης είναι απαραίτητη η θέληση ,η θέληση του ανθρώπου να πετύχει αυτό που αγαπά, η θέληση να κυριαρχήσει στον δικό του κόσμο, η θέληση να ξεπεράσει τα όρια του. Μέσα από την δραστηριότητα με αγωνίσματα σε στυλ survivor, ένας από τους στόχους που έχουμε μέσα από την διοργάνωση αυτής της δραστηριότητας είναι όλοι οι συμμετέχοντες να φτάσουν πέρα από τα όρια τους και να αποδείξουν στους εαυτούς τους ότι μπορούν να επιβιώσουν μέσα από κακουχίες και το σώμα τους μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύσκολα αποδεικνύοντας στον ίδιο τους τον εαυτό πόση μαχητικότητα μπορούν να έχουν άμα θέλουν. Μαχητές της ζωής είμαστε όλοι καθημερινά και ειδικά οι νέοι που παλεύουν καθημερινά για την προσωπική και οικογενειακή τους ανάπτυξη κατορθώνοντας να επιβιώσουν στο δύσκολο δρόμο της ζωής που κάνει ο καθένας από αυτούς. Μέσα από την εμπλοκή τους με αυτή την δραστηριότητα οι νέοι θα αποδείξουν στους εαυτούς τους ότι μπορούν να σταθούν σε ένα στίβο μάχης και να λειτουργήσουν σαν μαχητές κατορθώνοντας το κατά φαινομενικά ακατόρθωτο.

4. Survival games and will

Survival is a word that becomes a daily practice in the lives of everyone since life itself is a way of survival. In addition to survival, the will is necessary, the will of a person to achieve what they love, the will to dominate their own world, the will to surpass their limits. Through the activity with survivor style competitions, one of the goals we have through this activity’s organisation, is for all participants to survive through hardship and how their body can correspond in difficult times by proving to themselves how much they are able to fight, if there is a will. We are all fighters of life every day and especially the young people who fight every day for their personal and family development, managing to survive in the difficult path of life that each of them leads. Through their involvement in this activity, young people will prove to themselves that they can stand on a battlefield and act as fighters, achieving the seemingly impossible.

5. Παιχνίδια επιβίωσης και αυτοβελτίωση

Ένα παιχνίδι επιβίωσης και αντίληψης αποφέρει ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με το σώμα του αλλά και με την αντίληψη του ως προς τα δεδομένα. Δεξιότητες όπως η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η δεξιότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ανάπτυξη της δεξιότητας της ομαδικής αντίληψης, η ανάπτυξη της κριτική σκέψης και γενικά αρκετές δεξιότητες που οδηγούν στην αυτοβελτίωση του ατόμου που συμμετέχει και εσωτερικά.

5. Survival games and self-improvement

A game of survival and perception brings about the development of skills that have to do with the body but also with the perception of data. Skills such as the development of critical thinking, problem-solving skills and abilities, the development of group perception skills, the development of critical thinking and generally several skills that lead to the individual’s self-improvement.


Πρόγραμμα Δραστηριότητας

Μέσα από αυτούς τους 5 άξονες ευελπιστούμε στην περαιτέρω βελτίωση των νέων του οργανισμού μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και φιλοδοξούμε να την καταστήσουμε θεσμό σαν χρονιαία εκδήλωση του σωματείου μας. Ακολουθεί δειγματικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Activity Schedule

Through these 5 axes we hope for the further improvement of the young people of our organization, on an individual and group level and we aspire to establish it for the long-term, as an annual event of our association. The following is a sample program of the event.

Ομάδες

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μας με τίτλο «Hard to survivein Pissouri» θα οργανώσουμε αγώνες κυπέλου για 3 ηλικιακές κατηγορίες και οι ομάδες μπορεί να είναι ανάμικτες και από αγόρια κορίτσια ή και άντρες/γυναίκες. Οι ηλικιακές κατηγορίες θα είναι: (α) άνω των 18, (β) από 14 μέχρι 18 ετών, και (γ) κάτω των 14 ετών και θα αποτελούνται από τον πιο κάτω αριθμό ατόμων:

Μέχρι 5 άτομα για τους νέους άνω των 18

Μέχρι 6 άτομα για τις ηλικίες από 14 μέχρι 18

Μέχρι 8 άτομα για το παιδικό παιχνίδι επιβίωσης για τα παιδιά μέχρι των 18.

Από 3 μέχρι 7 Αυγούστου θα πρέπει να γίνουν οι προκριματικοί αγώνες για να καταλήξουμε σε 16 ομάδες για τις ηλικίες άνω των 18, 8 ομάδες για τις ηλικίες από 14 μέχρι 18 και 8 ομάδες για τις ηλικίες κάτω των 14. Στην συνέχεια θα κρατήσουμε το πιο κάτω πρόγραμμα αφού δεν θα μπορούμε να έχουμε πέραν των 4 αγώνων επιβίωσης κάθε μέρα για τον κάθε διπλό στίβο (παιδικό στίβο και στίβο ενηλίκων)


Groups

During our event entitled "Hard to survive in Pissouri" we will organise cup matches for 3 age groups and the teams can be mixed by boys and girls or men / women. The age categories will be: (a) over 18, (b) from 14 to 18 years old, and (c) under 14 years old and will consist of the following number of people:

∙ Up to 5 people for young people over 18

∙ Up to 6 people for ages 14 to 18

∙ Up to 8 people for the children's survival game for children up to 18.

From the 3rd to the 7th of August the qualifying matches will have to take place to reach 16 teams for the ages over 18, 8 teams for the ages from 14 to 18 and 8 teams for the ages under 14. Then we will keep the following schedule, since we will not be able to have more than 4 survival races every day for each double track (children's track and adult track).
Όσοι δεν είναι μέλη του Σωματείου και θέλουν να είναι μέλη του Σωματείου μπορούν να κάνουν εγγραφή ως μέλη του Σωματείου μας για να ενημερώνονται και να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος αλλά και να προτείνουν δράσεις του Σωματείου στο λινκ: https://forms.gle/QemDzrUQQwQHRqPH6


Those who are not members of the Association and want to be members of the Association can register as members of our Association to be informed and have the right to participate and to suggest actions of the Association at the link: https://forms.gle/oMBbbdezm7KhmPNa9


Δωρεάν συμμετοχή

Free Participation


Έναρξη προκριματικών: 3 Αυγούστου 2021, στο Κοινοτικό Γήπεδο Πισσουρίου. Πληροφορίες για ώρα των αγώνων της ομάδας σας θα σας σταλούν μετά τον καταρτισμό του τελικού προγράμματος σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Start of qualifiers: August 3, 2021, at the Community Stadium of Pissouri. Information about the time of your team's matches will be sent to you after the preparation of the final program according to the following program.


ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ.

CERTIFICATES OF PARTICIPATION IN THE COMPETITION WILL BE GIVEN BY OUR ORGANIZATION.


Χρήσιμες Πληροφορίες

· Όσοι θα ήθελαν να διανυκτερεύσουν και να μείνουν στην Κοινότητα μας για τις ημέρες του διαγωνισμού, μπορούν να απευθυνθούν στον χορηγό φιλοξενία μας για κρατήσεις:


Useful information

Those who would like to spend the night and stay in our Community for the days of the competition, can contact our hosting sponsor for reservations:

HYLATIO TOURIST VILLAGE

50 AMPELONON STR, 4607 PISSOURI, CY

Telephone: +357-25-222701 Fax: +357-25-222075


Η εγγραφή των ομάδων και ατομικές εγγραφές για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει διαδικτυακά στο λινκ: https://forms.gle/vyM4oWXhjk3tPTYd9


The registration of the teams and personal registrations for participation in the competition can be done online at the link: https://forms.gle/UZUPp64yU7P8RfUD7

501 views0 comments

Comments


bottom of page